Дейности:

Проектът LIFE GySTRA ще разработи нова технология за измерване на емисиите, RSD +, подобрявайки съществуващите RSD съоръжения, което позволява да се подкрепят устойчиви политики за мобилност. За целта ще бъдат разработени два пилотни проекта в Мадрид (Испания) и София (България), наречени съответно публичен модел и моделиране на емисии на автопарк в София:

Разработка на RSD+
OPUS RSE е компания с широки познания на технологията RSD (Устройства за дистанционно наблюдение). Тази компания ще изгради първите прототипи на новата технология RSD +, адаптирана за европейския пазар. CIEMAT ще тества технологията и валидността на мерките.

Създаването на двата модела за управление на емисиите зависят от крайния потребител:

Публичен Модел. Дейности в Мадрид:
Кампания за събиране на масиви от данни, за която OPUS RSE ще разчита на сътрудничеството на ГДПП и CIEMAT:

– Разрешения за инсталиране и интегриране в националната база данни за превозни средства (DGT).
– Валидиране на измерванията чрез сравнителен тест с известни концентрации на газ (CIEMAT).

Уведомяване на водачите, които надвишават определен праг на емисиите.

Количествено определяне: оценка на екологичното, социално-икономическото и техническо-икономическото въздействие на проекта. CARTIF се наема с основната отговорност по тази дейност.

Моделиране на автопарк. Дейности в София:
Един RSD + ще бъде инсталиран на входа на обществената автогара. Столична община (СО) ще издаде необходимите разрешителни.

Проектът ще уведоми отговорника на автопарка от автобуси, кои превозни средства трябва да бъдат ремонтирани, тъй като са били идентифицирани като „високо замърсяващи“.

CARTIF ще определи количеството емисии, които са били спестени от изпускане в околната среда, благодарение на ремонта на превозните средства инденитифицирани като “високозамърсяващи”.

Количествено определяне на спестеното потребление на гориво и намаляване на непреки разходи, свързани с общественото здраве и почистването.

Активно популяризиране на проекта и неговите резултати. Всички участници в консорциума ще бъдат включени в тази дейност.

Управление на проекта с подробно планиране, контрол на качеството и мониторинг на резултатите. Всички участници в консорциума ще бъдат включени в тази дейност.

Диаграма на дейностите:
Диаграма на дейностите:
(pulse to enlarge)